Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 12 juli 2018 @ 09:20

1. Algemeen

 1. Dit privacy beleid (‘Privacy Policy’) regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van uw gebruik van onze website (de ‘Website’) en de bijhorende diensten van het TeamPlan-platform (hierna gezamenlijk ‘Diensten’ genoemd).
  Deze verwerking wordt uitgevoerd door Encima bvba als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel aan de Beckhofstraat 92a, 8820 Torhout (‘wij’, ‘onze’), genoteerd aan de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder nummer 0478.011.446 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten, erkent u dat u dit privacybeleid aandachtig hebt gelezen end at u er zonder voorbehoud mee instemt. We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid regelmatig te wijzigingen als wij dat gepast achten. Een dergelijke wijziging zal via de website worden gecommuniceerd door versiebeheer van dit document.
   
 2. Door de opt-in checkbox van het privacy beleid aan te vinken op onze Website of portaal, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. U verklaart dat u begrijpt met welke doelstellingen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U gaat ook akkoord met het feit dat uw voortgezet gebruik wordt opgevat als doorlopende toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een verzoek in te dienen bij privacy@encima.be.
   
 3. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 juli 2018 (versie 1.0)

2. Wat en waarom verwerken we gegevens

 1. We verwerken persoonlijke gegevens met betrekking tot u wanneer u de website en / of diensten gebruikt. Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten:
  • Wanneer? Gebruik van de website, gebruik van het TeamPlan-platform, aanmelden voor evenementen / taken, contact met ons opnemen of een proefaccount van ons platform starten.
  • Welke? Persoonlijke identificatiegegevens
  • Waarom (doel)? Klantbeheer, aanvraagprocedures, direct marketing
  • Juridische basis? Gegarandeerde rente, toestemming (indien van toepassing)
 2. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonlijke gegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde doelstellingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
  • om u op een gepersonaliseerde manier te voorzien van de informatie over de producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, per e-mail, per telefoon of via sociale-mediakanalen;
  • om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zodat we de diensten die we leveren kunnen leveren met het TeamPlan-platform;
  • voor directmarketingdoeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie-, promotie- en andere aanbiedingen en eventuele andere advertenties die wij of onze geselecteerde partners beschikbaar kunnen hebben. We zullen hiervoor uw voorafgaande toestemming vragen;
  • om statistische analyses uit te voeren om onze website en / of diensten te verbeteren of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen;
  • aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder te verstrekken om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen zijn of haar wettelijke verplichtingen na te komen;
  • door te geven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of als er gegronde van een onwettige daad of misdaad die u hebt begaan door uw registratie in of het gebruik van de website of het TeamPlan-platform;
  • verdenkingen bestaan
  • in het kader van een mogelijke fusie met, verwerving van / door of afsplitsing door een derde partij, zelfs als die derde partij zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt.
 3. Indien en wanneer uw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de bepalingen en voorwaarden van de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de services; (c) een gevaar voor de website, services of systemen van onze of onze onderaannemers ten gevolge van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of (d) in op welke manier dan ook illegaal, onwettig, discriminerend of beledigend, we kunnen uw gegevens verwerken in ons eigen belang, in het belang van onze partners of in derde partijen.

3. Met wie delen we gegevens?

1. We sturen uw persoonlijke gegevens niet naar derden op een manier die u kunt identificeren zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen als dit niet nodig is om de services van ons TeamPlan-platform te bieden.

2. We kunnen vertrouwen op externe subprocessors om de website en / of diensten aan u aan te bieden. We zorgen ervoor dat externe partijen uw persoonlijke gegevens uitsluitend namens ons en volgens onze schriftelijke instructies verwerken. We garanderen dat alle externe processors met de nodige zorg worden geselecteerd, zodat we zeker kunnen zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens.

3. We kunnen geanonimiseerde en / of geaggregeerde gegevens verzenden naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren, en om op maat gemaakte marketing, presentatie en de verkoop van producten en diensten te organiseren.

4. Waar worden gegevens Met wie delen we gegevens?

1. Wij en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonlijke gegevens alleen verwerken binnen de EER. Als persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zorgt TeamPlan ervoor dat er voldoende bescherming aanwezig is (bijvoorbeeld alleen werken met in de VS gevestigde bedrijven die de Privacy Shield-overeenkomst volgen).

2. We kunnen onze geanonimiseerde en / of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Als een dergelijke overdracht wordt gedaan, zullen wij ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, en dat alle persoonlijke gegevensrechten die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving zijn gegarandeerd.

5. Hoe wij gegevens verwerken

1. We zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonlijke gegevens te verwerken die nodig zijn om de doelstellingen die in dit Privacybeleid worden vermeld te bereiken. We zullen uw persoonlijke gegevens op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verwerken. We zullen ons uiterste best doen om de persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden.

2. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is om de doelstellingen die in dit Privacybeleid zijn vermeld te bereiken of tot het moment waarop u uw verwerkingsvergunning intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u de website en / of services niet volledig of gedeeltelijk kunt gebruiken. Als u zich hebt geregistreerd op onze website, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of regelgevende verplichting of een rechterlijke of administratieve maatregel ons daartoe verhindert.

3. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Ons personeel of het personeel van onze externe subverwerkers kan alleen toegang krijgen op need-to-know-basis en dit is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U moet echter begrijpen dat de zorg voor veiligheid en bescherming alleen bestaat uit een middelenverbintenis volgens de beste inspanningen, die nooit kan worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend om ons ongemak of schade te bezorgen, worden echter niet behandeld.

2. U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Als u zich hebt geregistreerd op onze website, kunt u persoonlijk veel van dergelijke gegevens corrigeren via uw profiel op het TeamPlan-platform. Als een dergelijk verzoek wordt ingediend, moet u ook een bewijs bijvoegen waaruit blijkt dat de persoonlijke gegevens waarvoor u om correctie verzoekt onjuist zijn.

3. U hebt het recht om eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@encima.be, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwijderd als dit niet langer nodig is in het licht van de doelstellingen die in dit privacybeleid worden uiteengezet of als u uw verwerkingsvergunning intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verwijderingsverzoek aan ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen, die ons kunnen beletten de respectieve persoonlijke gegevens te verwijderen.

5. In plaats van verwijdering aan te vragen, kunt u ook verzoeken dat we de verwerking of uw persoonlijke gegevens beperken als (a) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de gestelde doelen, maar je hebt het nodig om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

6. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er serieuze en gerechtvaardigde redenen zijn met betrekking tot bijzondere omstandigheden die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht om kosteloos bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke verwerking en zonder hiervoor een reden op te geven.

7. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract waarbij de gegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens op een gestructureerde manier en in een algemeen gebruikt formaat te ontvangen. kan worden gelezen door een machine en, indien technisch mogelijk, hebt u het recht om dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere serviceprovider te verzenden. Wij zijn de enige personen die de technische haalbaarheid hiervan beoordelen.

8. Als u een verzoek wilt indienen of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@encima.be. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wilt uitoefenen en waarom. Het moet ook worden gedateerd, ondertekend en voorzien van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit toont. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer een dergelijk verzoek is ontvangen. Als het verzoek gegrond is, zullen we het verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en niet later dan dertig (30) dagen nadat het verzoek is ontvangen, inwilligen.

om een

9. Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres privacy@encima.be.

7. Communicatiekanalen

TeamPlan heeft de functionaliteit om te communiceren via e-mail, sms, WhatsApp, Telegram en Facebook Messenger. Om een van deze communicatieberichten te ontvangen, moet je elk kanaal apart activeren. E-mail is het enige kanaal dat verplicht is om de TeamPlan-services te gebruiken. Andere communicatiekanalen zijn optioneel.

Wanneer u uw Facebook Messenger-account verbindt met TeamPlan, zal ons platform, als u nog geen profielfoto heeft, uw Facebook-profiel gebruiken en dit toevoegen aan uw TeamPlan-profiel. Na verbinding met Facebook Messenger ontvang je de meldingen van de TeamPlan-bot.

 

Als u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, de Belgische privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be